Obchodné podmienky www.vinarnatura.sk

Obchodné podmienky pre kúpu tovaru na diaľku prostredníctvom

e-shopu www.vinarnatura.sk

NA STIAHNUTIE:

Formulár odstúpenia od zmluvy 

Reklamačný protokol 

 

Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.vinarnatura.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.vinarnatura.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť Natura Kolíňany s.r.o., Ulica pod Borinou 23, Kolíňany, IČO: 36683981, (ďalej ako „predávajúci“). 

  1. Postup pri objednávaní

Obchodné podmienky sú uzatvárané a nadobúdajú účinnosť objednaním tovaru zo strany zákazníka, čím sa uzatvára kúpna zmluva, s čím zákazník objednaním tovaru plne súhlasí a bol s Obchodnými podmienkami oboznámený v celom rozsahu.

Zákazník si môže cez e-shop www.vinarnatura.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".

Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Pre vytvorenie objednávky je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže Predávajúci registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať na www.vinarnatura.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje Predávajúci odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť (neplatí pri nákupe bez registrácie). Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.vinarnatura.sk pod menom príslušného zákazníka. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Predávajúceho, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.vinarnatura.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade mailových alebo telefonických objednávok bude prevádzkovateľ vyžadovať od zákazníka písomné odsúhlasenie Obchodných podmienok, buď v mailovej alebo papierovej podobe, ktoré musí byť doručené prevádzkovateľovi pred spracovaním objednávky.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.vinarnatura.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2015. 

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

  1. Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov, alebo dodávateľov tovaru.

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednania tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru:

·        dobierkou prostredníctvom kuriéra v mieste dodania tovaru,

·        dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty,

·        bankovým prevodom (úhradu vykonávajte až po tom, ako Vám príde emailom alebo telefonicky   „potvrdenie objednávky“),

·        hotovosťou pri osobnom odbere tovaru v Kolíňanoch (Ulica Pod Borinou 23).

  1. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.vinarnatura.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Bežná dodacia lehota je od 1 do 14 dní od potvrdenia objednávky, ktorú posielame e-mailom, alebo telefonicky. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia  bude zaslaný mailom alebo poskytnutý telefonicky.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, Predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa predávajúci a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do 24 hodín – kuriérom a 3 pracovných dní – Slovenskou poštou – dobierka.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predávajúceho včas vopred neinformoval, prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

Tovar, ktorý je na osobné prevzatie sa pripraví v Kolíňanoch (Ulica Pod Borinou 23), bude Vám oznámené: „tovar na prevzatie“. Objednávka bude uskladnená – rezervovaná – max. 5 pracovných dní. Následne sa objednávka stornuje.

Dolu uvedené ceny za dopravu platia len pri vnútroštátnej preprave. Avšak predaj a doručenie tovaru nie je obmedzené len pre územie Slovenska. Cenu balného a poštovného mimo územia Slovenska je možné zistiť e-mailom alebo telefonicky. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje kupujúcemu poplatky vo výške (ceny sú uvádzané s DPH):

Kuriér platba vopred :

·        4 € - preprava do 3 kg

·        4,50 € - preprava do 5 kg

·        5 € - preprava do 10 kg

·        7 € - preprava do 30 kg

·        10 € - preprava do 50 kg

 

Kuriér dobierka :

Platia vyššie uvedené ceny, ku ktorým sa pripočíta cena za dobierku 1,2 €

Slovenská pošta platba vopred :

·        3,80 € - balík do 2kg

·        4,90 € - balík do 5kg

·        5,90 € - balík do 10kg

Slovenská pošta dobierka :

Platia vyššie uvedené ceny, ku ktorým sa pripočíta cena za dobierku 1,5 €

Osobne: bez poplatku, možnosť platiť v hotovosti.

Pri nadrozmerných produktoch bude cena dopravného komunikovaná telefonicky.

Pri zasielaní krehkého tovaru je prirážka 2,0 €.

 

  1. Storno objednávky

Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.vinarnatura.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 6 nižšie.

A. Storno objednávky zo strany zákazníka 

Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením podaným telefonicky na čísle 0905 260 412 alebo e-mailom na adresu naturanerez@gmail.com, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 4, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny. 

B. Storno objednávky zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. 

  1. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.vinarnatura.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje vyplnením formulára („Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického kom. prostriedku“) a následným preposlaním e-mailom na adresu naturanerez@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Predávajúcemu, a to osobne v Kolíňanoch (Ulica Pod Borinou 23) alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. (tovar je vhodné posielať poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy).

Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou (cena za tovar). Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol chybný.

Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

e) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2 Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.vinarnatura.sk, informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách. 

8.3. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu  podľa odseku 8.1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

 8.4. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.vinarnatura.sk.

 8.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok.

 8.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 8.8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b)  identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,                                                                                                                                  c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazníka podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho   o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

 8.9. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 8.14. je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

4/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.

 8.10. Právo zákazníka podľa odseku 8.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 8.11. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.

 8.12. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 8.13. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje zákazníka v lehote podľa odseku 8.21. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.

 8.14. Ak zákazník uplatní svoje právo

1/ písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať zákazníkovi,

3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 8.15. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 8.16. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 8.17. Ak zákazník nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 8.18. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.9., 8.10. 1/, 3/ až 6, a odseku 8.12. až 8.14. vybaví predávajúci bezplatne.

 8.19. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 8.20. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 8.19. a 8.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

 8.21. Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 8.12. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 8.22. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Zásielková služba - kuriér:                          Slovenská Pošta - dobierka:

DPD                                                              Slovenská Pošta

Technická 7                                                   Partizánska cesta č.9

821 04 Bratislava                                          975 99 Banská Bystrica

 

Reklamačný poriadok www.vinarnatura.sk

Záručné podmienky

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Faktúra, doručená kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

Ku každému zakúpenému tovaru od Predávajúceho sa prikladá faktúra ( na predajni pokladničný blok z registračnej pokladne), ktorá slúži zároveň ako záručný list. Platnosť záručnej doby začína vystavením tohto dokladu a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje.

Výnimky v rámci štandardnej záručnej doby

- na gumenný vak v lisoch a na odkalovacie vaky je záruka skrátená na 1 rok

- 1 rok na príslušenstvo k nerezovým nádržiam (manometer, pumpa, silikónové tesnenie, kvasný ventil)

Spôsob riešenia reklamácie v záručnej dobe

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky na tel. čísle 0905 260 412 alebo cez email: naturanerez@gmail.com oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je adresa predávajúceho, zákazník si môže právo na opravu chybného tovaru uplatniť:

                  - osobne v Kolíňanoch (Ulica Pod Borinou 23),

                  - alebo zaslaním balíka na vlastné náklady zákazníka na adresu NATURA Kolíňany s.r.o., Ulica Pod Borinou 23, 951 78 Kolíňany (tovar je vhodné posielať poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy).

Reklamovaný tovar musí byť kompletnýPo podaní reklamácie tovar riadne zabaľte (pokiaľ možno v originálnom obale), aby neprišlo k inému poškodeniu a priložte podpísaný list/žiadosť s presným popisom reklamácie, fotokópie faktúry (resp. bločku) a príslušné komponenty, návod atď., ktoré boli súčasťou balenia. Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný na dobierku.

Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Po vybavení reklamácie vyzve predávajúci kupujúceho formou, ktorú si dohodli pri prijatí reklamácie, k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

Reklamácia bude vyriešená štandardne do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Uplynutím tejto lehoty má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu výrobku za nový.

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.01.2015. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

 

 

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Nárok na uplatnenie záruky nie je možný v nasledujúcich prípadoch:

- ak dňom prevzatia do opravy vyprší záručná doba reklamovaného tovaru, porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú - poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom),
- ak sa tovar používal v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému  prostrediu. Neodbornou inštaláciou, používaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- ak bol tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo v rozpore so všeobecnými zásadami,
- ak došlo k neoprávnenému zásahu do zariadenia alebo k iným úpravám bez odobrenia predávajúceho,
- ak došlo k zapojeniu do elektrickej siete, ktorá nezodpovedá príslušnej norme STN resp. príslušným európskym normám v súlade so zhodou s našou legislatívou,
- ak došlo k poškodeniu tovaru živlami,
- záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí, spôsobené používaním.

V prípade neoprávnenej reklamácie

Ak reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie (náklady spojené s opravou a testovaním).

Poškodenie vzniknuté pri preprave

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri jeho prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácii. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite prepravcovi po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Pri nedodržaní týchto podmienok nemôže Predávajúci niesť zodpovednosť za poškodený obsah zásielky. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Po spísaní zápisu o škode s prepravnou spoločnosťou a kladnom doriešení reklamácie s prepravnou spoločnosťou, Vám zašleme nový tovar.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra, alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

Pri preberaní zásielky sa prosím riaďte nižšie uvedenými zásadami:

Tovar pri prevzatí dôkladne skontrolujte. Reklamácia na tovar bude uznaná, len pokiaľ bude vonkajší obal nepoškodený. Záleží nám na tom, aby ste mohli tovar dlho používať a boli s ním spokojný, nemôžeme však akceptovať reklamácie tovaru viditeľne poškodeného prepravou. To je potrebné, už pri kontrole, reklamovať u dopravcu. Ďakujeme za porozumenie.

Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.),tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou (do dokladu o prevzatí tovaru uvediete poznámku "PREBERÁM S VÝHRADOU"). V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite , následne ho rozbaľte a prekontrolujte pred kuriérom. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku , spíšte s prepravcom "ZÁPIS O ŠKODE" + doplniť poznámku "PREBERÁM S VÝHRADOU" a neodkladne nás informujte. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez výhrady potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. O celej situácii nás informujte. V prípade, že zistíte výrobnú chybu po rozbalení zásielky, ktorej obal bol neporušený, ihneď nás kontaktujte na naturanerez@gmail.com, tel: 0905/260 412. Takúto reklamáciu samozrejme prijmeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Pokiaľ máte nejakú otázku,  môžete nás kontaktovať na email naturanerez@gmail.com, alebo nám zatelefonujte na tel. 0905 260 412.


Scroll To Top